Употреба рачунара у образовне сврхе

Архиве за новембар, 2011

2. Припрема за час

Датум: 27.09.2010.год.
Наставни предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО
Редни број часа: 7.
Наставна јединица: Природна богатства Србије
  обрада
Циљ и задаци часа: Проширивање знања природним богатствима Србије; подстицање ученика на проналажење информација на различите начине; развијање љубави према домовини; неговање националног идентитета.
Активности ученика : Посматрање,описивање,бележење,истраживање, издвајање, упоређивање, читање географске карте, записивање
Наставни облик рада: Индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе: Вербално – текстуална, писаних радова, демонстративна, интерактивна, примена електронског учења
Наставна средства: Уџбеник, припремљен материјал,географска карта
Корелација:  Српски језик

ТОК ЧАСА :

УВОДНИ ДЕО :

Обновити рељеф и воде Србије.

ГЛАВНИ ДЕО:

 Природна богатства сваке државе чине незагађена вода, ваздух, плодно земљиште, шуме, ливаде и пашњаци, руде, извори енергије, лековите воде, разноврстан биљни и животиљски свет

На земљишту људи гаје биљке којима се хране. Биљке боље успевају на земљишту које је плодно, зато је плодно земљиште природно богатство једне земље. Његова плодност се повећава ђубрењем и наводњавањем.

Обрадиве површине, степе и суве ливаде, плавине, мочваре, канали, мртваје и језера окружени трском и врбама, усамљене ниске горе покривене густом шумом и виноградима, све ово су одлике равница Србије. Убедљиво највећа међу њима је Панонска која се скоро у потпуности простире северно од Саве и Дунава, на подручју Војводине. Осим неких мањих делова који су остали дивљи, скоро целокупно равничарско подручје је претворено у обрадиво земљиште на којем се углавном гаји жито, кукуруз, шећерна репа и соја.

Поред Панонске низије, плодног земљишта има и поред река: Поморавље, Тимочка крајина, равница поред Колубаре, Подриње…

Шуме су посебно значајне као произвођачи кисеоника. Значајне су као туристички центри. Дрво се користи у грађевинарству, за израду намештаја…

Све до краја 17. века Србија је била земља неискварене природе пре свега захваљујући малом броју становника који је у земљи остао након ратова са Турцима. Више од 90 посто њене површине било је покривено листопадним шумама храста или букве. Из тог времена потиче и назив средишње брдовите области Шумадије. У последња три века већи део тих шума је искрчен да би се добиле обрадиве површине тако да данас шуме покривају само 27 % територије Србије и то углавном у планинским пределима. Најчешће врсте дрвећа су буква, затим храст, цер, топола, смрча, бели и црни бор. Храстове шуме су карактеристичне за низије и брда, док буква расте по планинама. Четинарске шуме расту на већим надморским висинама и има их углавном по западној Србији.

Становништво особито на већим надморским висинама узгаја стоку, пре свега овце, козе и говеда. У нижим крајевима постоје добри услови за гајење кромпира, кукуруза, купуса, ражи и воћака, углавном шљива и винове лозе.
Планине западне Србије имају хладнију и влажнију климу. Њихови највиши делови остају покривени снегом и до осам месеци годишње. Четинарске шуме смрче и борова као и листопадне букове шуме су типичан облик вегетације у њима. Најзначајније од ових планина су Тара, Копаоник, Златар, Златибор, Голија. Захваљујући горе наведеним условима, оне су све и познати центри зимског туризма. Планине источне Србије су доста топлије, сунчаније и сувље. Биљни свет одликују шуме храстова у нижим пределима и букове шуме на већим висинама. Најважније међу горама источне Србије су Стара Планина, Сува планина иХомољскепланине.

Сунчеву светлост и топлоту, снагу воде и ветра, угаљ, нафту и природни гас човек користи за добијање енергије.

Руде су стене које се налазе у земљи. Њиховом прерадом добијају се метали: гвожђе, олово, бакар, сребро, злато и др. Од метала се праве разни предмети и машине. Зато је рудно благо значајно природно богатство.

Реке, језера, шуме, планине, ливаде су природне лепоте које човеку пружају место за одмор и рекреацију.

Целокупан биљни и животињски свет, национални паркови, резервати природе и паркови (споменици) природе су такође природно богатство једне земље.

 

ЗАВРШНИ ДЕО:

           

        

Шуме и планине Србије имају изузетне услове за живот многих врста животиња и птица. Многе од животиња које овде живе одавно су постале ретке, угрожене или су пак потпуно нестале из највећег дела Европе. Вукови су у Србији уобичајена појава. Мрки медвед се може наћи у националним парковима а највећа популација живи на планини Тари. Рис је данас сведен на само неколико области које су под строгом заштитом а највећа заједница ових дивљих мачака живи у Ђердапској клисури. На Сувој планини још увек постоје крда дивљих коња. Шакали су уобичајени, посебно по источној Србији. Вепрови, срне и зечеви су такође врло распрострањени. Јелен је распрострањен по старим низијским шумамауВојводини.
Нашу земљу одликују природне лепоте и богатства. На основу критеријума Светске уније за заштиту природе, територија наше земље представља један од 6 европских центара биолошке разноврсности.

Национални паркови представљају подручја која се издвајају по својој очуваној или само незнатно измењеној природи, ретким биљним и животињским врстама, али и културно – историјским споменицима и етнолошким вредностима.

Резерват природе је очуван или незнатно измењен предео где је незнатно изражена једна или више природних вредности које треба заштитити или природна појава коју треба пратити или усмеравати. Саставни су део националних паркова (нпр. Царска и Обедска бара).

            Парк или споменик природе је подручје добро очуваних својстава воде, ваздуха и земљишта, без већих промена (нпр. Делиблатска пешчара, кањон Таре, Ђердапска клисура, Ђавоља варош…).

1. Припрема за час

Датум: 13.05.2011.год.
Наставни предмет: МАТЕМАТИКА
Редни број часа: 155.
Наставна јединица: Разломци (бројилац већи од 1)
Тип часа: утврђивање
Циљ и задаци часа:  Упо­зна­ти раз­лом­ке об­ли­ка (а < b, b  10), њи­хо во чи­та­ње, пи­са­ње и зна­че­ње, уз ко­ри­шће­ње од­го­ва­ра­ју­ћих тер­ми­на; раз­ви­ја­ње тач­но­сти и пре­ци­зно­сти у ра­ду;стицање способности изражавања математичким језиком,јасности и прецизности у изражавању математичким језиком;развијање радних навика;допринос свастраном развоју ученика;неговање сарадничког односа;развијање логичког мишљења,самосталности,пажње,уочавања,закључивања,поступности,тачности,уредности.
Активности  ученика: Уочавање,записивање,разликовање,одређивање,закључивање,решавање,анализа,примена
Наставни облик рада: Индивидуални, фронтални
Наставне методе: Вербално-текстуална,илустративно-демонстративна,писаних радова
Наставна средства: Уџбеник,припремљени задаци
Корелација: Српски језик, Ликовна култура

 

Подсетити се одређивања делова неког броја:

½  од 86         86 : 2 = 43                                1/3 од 144        144 : 3 = 48

1/5 од 250      250 : 5 = 50                              1/10 од 700      700 : 10 = 70

ГЛАВНИ ДЕО:

Одреди:

2/3 од 96                   96 : 3 ∙ 2 = 32 ∙ 2 = 64

2/3 од 375               375 : 3 ∙ 2 = 125 ∙ 2 = 250

5/8 од 160               160 : 8 ∙ 5 = 20 ∙ 5 = 100

4/5 од 810               810 : 5 ∙ 4 = 162 ∙ 4 = 648

7/6 од 318               318 : 6 ∙ 7 = 53 ∙ 7 = 371

2/10 од 2050           2050 : 10 ∙ 2 = 205 ∙ 2 = 410

9/2 од 474               474 : 2 ∙ 9 = 237 ∙ 9 = 2 133

Израчунај површину правоугаоника ако су дужине његових страница 3/5 од 25 cm и 3/6 од 12 cm.

a = 25 cm : 5 ∙ 3 = 5 cm ∙ 3 = 15 cm                           P = a ∙ b

b = 12 cm : 6 ∙ 3 = 2 cm ∙ 3 = 6 cm                             P = 15 cm ∙ 6 cm

P = 90 cm²

 

 За неку робу треба платити 540 динара. Колико треба платити за 2/3 те робе?

540 : 3 ∙ 2 = 180 ∙ 2 = 360

Димитрије отплаћује сваког месеца 2/10 кредита. За колико ће месеци отплатити цео кредит?

5 месеци

Марина и Јована су убрале 5 kg лешника.

Марина је убрала ¾. Колико је убрала Јована?

5 000 – 5 000 : 4 ∙ 3 =

= 5 000 – 1 250 ∙ 3 =

= 5 000 – 3 750 =

= 1 250

Зидар је пренео 720 цигала на други спрат. Пренети део чини 2/9 укупног броја цигала. Колико још цигала треба да пренесе?

720 : 9 ∙ 7 =

= 80 ∙ 7 =

= 560

ЗАВРШНИ ДЕО:

1/ 5 мајице кошта 72 динара. Колико коштају 3 мајице?

Примена е-учења

Примена електронског учења у настави

Хибридно учење, као комбинација класичне наставе и електронског учења се већ другу школску годину примењује у IV-2 одељењу. У трећем разреду је највећи део рада сносио учитељ, док су у четвртом разреду велики допринос уређивању и самом раду на сајту одељења, дали сами ученици, континуираним радом у току целе школске године.

Дванаест тема отворених на порталу, богатством садржаја сведоче о свестраном и квалитетном раду ученика и учитеља: Моја школа, Учимо без муке, Применимо знање, Шта смо научили, Математички кутак, Познате личности, Енглески кутак, Препоручио бих другу да прочита, Речник мање познатих појмова, Наша енциклопедија, Велика књига рекорда, Наша учионица, Са крстарења по Интернету.

Ученици су применом електронског учења: учили лекције; упознавали се са занимљивим прилозима (текстови, фотографије, филмови…); утврђивали знања на тестовима; кроз форуме решавали математичке задатке, као и задатке из енглеског језика; објављивали прилоге само на енглеском језику; прикупљањем података са Интернета уређивали тему Познате личности, Наша енциклопедија, Велика књига рекорда; препоручивали друговима из одељења прочитане књиге и занимљиве филмове; прикупљали материјал за креиране лекције; уређивали Речник одељења; учествовали у изради одељењских албума, у којима се налазе фотографије којима су забележени продукти рада на часовима, радили домаће задатке на Интернету…

Активности ученика: проналажење, читање, истраживање, селекција, упоређивање, прикупљање, размена електронске поште, рад на форумима, решавање задатака, слање мејлова, достављање лекција болесном другу на његову мејл адресу, размењивање мишљења, као и групни рад на пројектима постављеним на сајту…

Ученици неколико пута недељно користе дигиталну учионицу, сурфујући по Интернету радећи на истраживачким задацима, уређујући свој сајт, али и користећи образовне ЦД-е…

Naša virtuelna učionica

Облак ознака